Amsterdamse School als inspiratie voor projecten

06 november 2018
amsterdamse school

Door Rick Knufman

Maandag 22 oktober brachten de ontwerpteams van Kop van Cruquius en Muiden van Rijnboutt een bezoek aan verschillende gebouwen van de Amsterdamse School, waaronder het Nieuwe Huis van Barend van den Nieuwen Amstel en het Schip van Michel de Klerk.

(English version below)

Voor onze internationale collega’s en nieuwe stagiaires was het een interessante gelegenheid om meer te leren over deze belangrijke stroming uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis, maar ook onze Nederlandse collega’s konden er inspiratie opdoen.

Vooral het Nieuwe Huis is een prachtig voorbeeld van hoe er in het begin van de 20e eeuw door architecten nagedacht werd over het toepassen van moderne technieken met behoud van de lokale bouwtradities die het gezicht van Amsterdam bepaalden. Er was ruimte voor expressiviteit met mooie sculpturale vormen, vaak in baksteen, die architecten bij Rijnboutt nog steeds als inspiratiebron gebruiken.

In het verleden heeft Rijnboutt zelfs gewerkt aan het gebouw. Onze studie uit 2007 is opgenomen in het uitgebreide boek over de geschiedenis van het Nieuwe Huis door Dorothee Oorthuys.

amsterdamse school

Ook in nieuwe projecten passen wij nog regelmatig principes uit de Amsterdamse School toe. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld momenteel voor een Stedenbouwkundig plan voor de Kop van Cruquius hoe sculpturaliteit ingezet kan worden om gebouwen vorm te geven. Daarnaast refereren de gebouwen op de Kop van Cruquius naar hetzelfde soort metselwerk uit die tijd.

Ontwerpvraagstukken die in het Nieuwe Huis speelden zijn tevens nog steeds van deze tijd:

* Hoe kun je een groot bouwblok minder als massief laten ervaren voor het publiek? (Bijvoorbeeld door het gebouw in verschillende lagen te ontleden en niet als 1 monotoon volume)

* Hoe is de relatie vanaf straatniveau met het gebouw? (een plint die anders is gematerialiseerd met diverse functies)

* Hoe kan geef je vorm aan de overgang openbare ruimte – entreehal – overige algemene ruimtes (mooie ruim gematerialiseerde entreehal, licht in de trappenhuizen).

Het Nieuwe Huis is ook in gebruik en functionaliteit erg actueel. De destijds moderne voorzieningen zoals een gemeenschappelijk restaurant, schoonmaakservice, telefooncellen, dakterras, postservice etc. waren bedacht vanuit een emancipatorische visie: hiermee kon de alleenstaande vrouw voltijd werken en voorzien in haar eigen onderhoud. Rijnboutt werkt tegenwoordig aan verschillende gebouwen waar bijvoorbeeld young professionals op dezelfde manier leven. In het gebouw Cobana op Katendrecht zijn een gemeenschappelijke keuken, dakterras, bibliotheek, logeerkamers voorzien. Deze is vanuit de visie en tendens ontworpen om meer met elkaar te delen in één gebouw voor een specifieke doelgroep.

Annemieke Vermaas, de gebouwbeheerder die ons begeleidde tijdens bezichtiging aan het Nieuwe Huis, sloot de dag af met een mooie constatering: ‘we zijn 100 jaar oud, maar tegelijkertijd supermodern. Ons concept is springlevend en enorm gewild.’ Ook voor ons blijft het interessant hoe een gebouw dat een eeuw geleden bedacht is nog zo van deze tijd is.

ENGLISH VERSION

Amsterdam School as a source of inspiration for projects – By Rick Knufman

On Monday October 22, the design teams of the projects ‘Kop van Cruquius’ and ‘Muiden’ of Rijnboutt paid a visit to various buildings in the style of the ‘Amsterdam School,’ including the New House of Barend van den Nieuwen Amstel and the Ship of Michel de Klerk.

For our international colleagues and new trainees it was an interesting opportunity to learn more about this important style of the Dutch architectural history, but even Dutch colleagues that were already familiar with it, could get a newfound appreciation.

The New House in particular is a wonderful example of how architects reflected on the application of modern techniques in the early 20th century, while preserving the local building traditions that determined the face of Amsterdam.

There was room for expressiveness with beautiful sculptural forms, often in brick, which architects at Rijnboutt still use as a source of inspiration.

We also regularly apply principles from the Amsterdam School in new projects. For example, we are currently examining how sculptural principles can be used to shape buildings for an Urban Plan project ‘Kop van Cruquius’. In addition, the buildings on the Kop van Cruquius refer to the same kind of masonry from that time. Design issues that played in the New House are also still very relevant to this day:

* How can you allow a large building block to be perceived as less ‘massive’ for the public? (For example by dissecting the building in different layers and not as 1 monotonous volume)

* How is the relationship from the street level with the building? (a plinth that is otherwise materialized with various functions)

* How can you give shape to the transition public space – entrance hall – other common areas (beautiful spacious materialized entrance hall, light in the stairwells).

The New House is also very modern in use and functionality. The facilities such as a communal restaurant, cleaning service, telephone booths, roof terrace, postal service etc. were conceived from an emancipatory vision: this allowed the single woman to work full-time and provide for her own maintenance. Rijnboutt currently works on various buildings where, for example, young professionals live in the same way. In the Cobana building on Katendrecht a communal kitchen, roof terrace, library, guest rooms are provided. This is designed from the perspective and tendency to share more with each other in one building for a specific target group.

Annemieke Vermaas, the building manager who guided us during the visit to the New House, closed the day with a nice statement: ‘We are 100 years old, but at the same time super modern. Our concept is alive and very popular.“ For us, too, it remains interesting how a building that was conceived a century ago is still very much of this time.