Masterplan Boerderij Den Burgh

01 december 2010
Gelderlandplein

Boerderij Den Burgh heeft als plek niet alleen een cultuurhistorische maar ook een sociale betekenis voor Beukenhorst als geheel.

Deze betekenis vertaalt zich programmatisch als ontmoetingsplek in het kantorengebied, waar gegeten en vergaderd kan worden, of waar met mooi weer de mogelijkheid voor telewerken in een groene omgeving wordt aangeboden.

De plek maakt onderdeel uit van de samenhangende historische structuur van Geniedijk en Rijnlanderweg als ankerpunt binnen Beukenhorst. Op die manier vormt kavel Den Burgh een knooppunt in en tussen sociale, cultuurhistorische, en recreatieve netwerken van Haarlemmermeer.

Plannen

In het masterplan voor Beukenhorst Oost Oost uit 2003 was het besef van boerderij Den Burgh als troefkaart en koppeling al aanwezig. Het Geniepark was op dat moment als reservering in beeld.

Ontwikkelingen in Beukenhorst Zuid en het tracé van de toekomstige verbindingsweg van de Taurusavenue naar de toekomstige N201 zijn aanleiding geweest om de locatie van boerderij Den Burgh mee te nemen in het bestemmingsplan “Hoofddorp Station en Beukenhorst Zuid” (vastgesteld december 2009).

In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er op deze locatie maximaal 10.000 m2 aan kantoren en broedplaatsfuncties (culturele, creatieve en kunstzinnige activiteiten) kan worden gerealiseerd, inclusief de bestaande boerderij, welke een horecafunctie krijgt.

Monumenten

De Stelling van Amsterdam is een beschermd provinciaal monument en is in 1996 op de Werelderfgoedlijst van Unesco monumenten geplaatst. Een markant onderdeel van de Stelling is de Geniedijk met Voorkanaal en Achterkanaal dat ten zuiden van de boerderijkavel is gelegen.

Boerderij Den Burgh is een gemeentelijk monument aan de Rijnlanderweg en dateert uit het begin van de Haarlemmermeerpolder, waarschijnlijk uit 1861. Boerderij Den Burgh is een Zeeuws langhuis- of langgevelboerderij. Het woon- en bedrijfsgedeelte van de boerderij liggen in het verlengde van elkaar onder één dak. De entrees bevinden zich aan de lange zijde. De gevel is opgetrokken uit gele ijsselstenen in kruisverband. De voorgevel is rijk versierd met gepleisterde banden en heeft een sierlijk overstek met fraai uitgesneden windveren. Het zadeldak is met riet gedekt.

Het erf is ruim van opzet, de maat en schaal hiervan dragen bij aan het voorname karakter van de boerderij die centraal op het erf is geplaatst op afstand van de Rijnlanderweg. Aan de voorzijde van de boerderij is een ruim gazon gelegen, de boerderij wordt verder omlijst door een verharding van grind. Voor de boerderij staan mooie en beeldbepalende oude kastanjebomen en een rode beuk.

De boerderij bezit een monumentale constructie met grenen gebinten en philibertspanten. In het interieur hebben de kelder, opkamer en keuken een positieve monumentwaarde. Deze ruimten bezitten nog hun oorspronkelijke afmetingen en kennen enkele karakteristieke elementen. De overige ruimten in zowel het woonhuisgedeelte als het stalgedeelte van de boerderij zijn op de constructie na niet waardevol.

Gelderlandplein

Boerderijkavel

In februari 2009 is voor een deel van Beukenhorst Oost Oost een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor Beukenhorst Zuid. Het plangebied is drie hectare groot, in de nieuwe situatie is de boerderij gelegen op een kavel van circa 5300 m2. De kavel wordt begrensd door een nieuw aan te leggen sloot en de Rijnlanderweg. Op de kavel zijn in de huidige situatie een aantal bijgebouwen gelegen. Aan de zuidoostzijde van de boerderij staat een vervallen schuur en aan de noordzijde staan grote opslagloodsen uit de jaren 80. Voor de ontwikkeling van de kavel zullen deze gebouwen gesloopt worden.

Programma

Kavel Den Burgh krijgt een bijzondere functie in de kantorenlocatie Beukenhorst Zuid en Oost Oost. In de boerderij komt een hoogwaardige horecavoorziening en is er aan weerszijden van de boerderij ruimte voor kleinschalige kantoorontwikkeling. Op de kavel is ruimte voor broedplaatsen in (een uitbreiding van) de boerderij. De bestaande bijgebouwen zijn niet geschikt voor broedplaatsfuncties vanwege kostbare benodigde aanpassingen.

Ontwikkelgebieden

Boerderij Den Burgh is gelegen op een kavel met een maaiveld hoogte van -4.00 meter NAP. Aan weerzijden van de boerderij zal de kavel 80 centimeter worden afgegraven tot -4.80 meter NAP. De boerderij lijkt hierdoor visueel op een voetstuk te staan. De kavel wordt hierdoor verdeeld in drie ontwikkelingsgebieden.

Totaal kan er op de gehele kavel, in ontwikkelingsgebieden 1, 2 en 3 maximaal 10.000 m2 bvo programma (kantoren, horeca en broedplaatsen) gerealiseerd worden, inclusief de bestaande ruimte in de boerderij.

Ontsluiting

In het bestemmingsplan A4 Zone West is geregeld dat de Rijnlanderweg wordt afgewaardeerd. Dit heeft voor Beukenhorst Zuid tot gevolg dat de Rijnlanderweg ter hoogte van de boerderijkavel alleen bereikbaar is voor bestemmingsverkeer en openbaar vervoer.

De originele toegang tot de boerderijkavel zal alleen incidenteel en voor nood- en hulpdiensten worden gebruikt. De doorgaande voetgangers- en fietsverbinding langs de Taurus- avenue loopt via twee dammen tussen het water en de boerderijkavel door. De dagelijkse ontsluiting van de ontwikkelingsgebieden vindt plaats via de achterzijde (oost). Daar zijn twee bruggen gesitueerd, waarvan één naar de ‘oerkavel’ met de boerderij leidt en één naar het zuidelijke kantorenkavel. De noordelijke kantorenkavel wordt onsloten via een dam en gecombineerd met de doorgaande voetgangers- en fietsroute.