Maximale betrokkenheid leidt tot groot draagvlak voor vernieuwing

18 januari 2010
wildemanbuurt osdorp

Stedelijke vernieuwing kent vele aspecten. Direct zichtbaar zijn de werkzaamheden aan de woningen en aan de openbare ruimte. Huizen worden opgeknapt, de straten en het groen opnieuw ingericht. Maar er gebeurt meer. De vernieuwing in de Wildeman- en Blomwijckerbuurt wordt integraal aangepakt. Daarbij staan bewoners en ondernemers centraal. Het is de bedoeling dat zij door de vernieuwing vooruitkomen.

De stad en de corporaties hebben afspraken gemaakt over de integrale aanpak van de vernieuwing in het ontwikkelingsplan Herziening Richting Parkstad 2015 en een Raamovereenkomst. Daarbij zijn de huidige bewoners en ondernemers de belangrijkste doelgroep en de dragers van het proces. De vernieuwing biedt kansen voor het creëren van een buurt met een bredere bevolkingsopbouw. Goede samenhang tussen sociaal-economische en fysieke vernieuwing is daarvoor noodzakelijk.

Via enquêtes en in bijeenkomsten is gevraagd wat bewoners het belangrijkste vinden. Ook veldwerkers (mensen van organisaties die actief zijn in de buurt) hebben meegedacht. Gedurende een reeks participatiebijeenkomsten is samen met deze betrokkenen aan het plan gewerkt. De resultaten uit deze bijeenkomsten vormen, naast de geformuleerde ambities en beleid rondom de stedelijke vernieuwing, de bouwstenen voor het vernieuwingsplan.

wildemanbuurt osdorp

Parallel aan het participatietraject werken de betrokken woningcorporaties Stadgenoot, Far West, Ymere en Eigen Haard samen met stadsdeel Osdorp en Rijnboutt aan het ruimtelijke kader van het vernieuwingsplan. Tijdens tweewekelijkse werksessies is aan de hand van stedenbouwkundige modellen onderzoek gedaan. In het onderzoek spelen de volgende aspecten een hoofdrol:

  • streven naar een zo groen mogelijke buurt,

  • de bestaande verkeersstructuur blijft behouden en wordt verhelderd,

  • straten worden opnieuw ingericht,

  • oevers worden hoogwaardige openbare verblijfsgebieden,

  • er komt een buurtplein en een cluster voor wijkvoorzieningen,

  • bestaande hoven blijven behouden,

  • er komen gebouwde parkeervoorzieningen voor de nieuwbouw,

  • aansluitingen en verbindingen naar de omgeving krijgen bijzondere aandacht.

wildemanbuurt osdorp

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een door betrokken partijen gedragen gebiedsgerichte randvoorwaardenkaart, en zijn onderbouwd met verkavelingmodellen. Na vaststelling van het vernieuwingsplan starten de corporaties met de verdere uitwerking van de plannen.