Stedelijke vernieuwing Wildemanbuurt

03 maart 2010
wildemanbuurt osdorp

Wildeman- en Blomwijckerbuurt nov 2007 – feb 2010 compilatie Film youtube

De Wildeman- en Blomwijckerbuurt in Amsterdam Osdorp is een van de laatste vernieuwingsgebieden in de stedelijke vernieuwing van Amsterdam Nieuw West. De vernieuwing van de buurt is nodig. Een groot deel van de woningen is verouderd en de sociale en economische positie van bewoners en ondernemers blijft achter bij de rest van Osdorp en het gemiddelde van Amsterdam. Stadsdeel Osdorp en de vier betrokken corporaties (Eigen Haard, Far West, Stadgenoot en Ymere) willen daar verandering in brengen. In het concept vernieuwingsplan, dat onlangs openbaar is gemaakt, staat aangegeven hoe dat kan.

De vernieuwing van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt kent veel aspecten. Het gaat om fysieke verbeteringen (van woningen, gebouwen en openbare ruimte) maar ook om sociaal-economische vooruitgang voor bewoners en ondernemers. De vernieuwing van de buurt is ingedeeld aan de hand van acht themas:

• Schoon, heel en veilig

• Economisch meedoen

• Prettig wonen

• Ontmoeten in een leefbare buurt

• Gebouwen voor de buurt

• Thuis op straat

• Gezond en actief

• Kunst en cultuur

PARTICIPATIE: SAMEN BEREIKEN WE MEER

Het vernieuwingsplan kende als motto: samen bereiken we meer. Daarbij ging het niet alleen om de samenwerking tussen corporaties en stadsdeel, maar vooral ook om de samenwerking met buurtbewoners, ondernemers, veldwerkers en sleutelfiguren in de buurt. Velen hebben die kans gegrepen en hun inbreng is in het vernieuwingsplan verwerkt. Daarmee onderscheidt dit plan zich van andere plannen. De bewoners en ondernemers hebben daadwerkelijk een eigen stem gekregen.

Vanaf oktober 2007 is gestart met een analyse van de buurt. Met vier bewonersbijeenkomsten, een enquête die huis-aan-huis is verstuurd en ruim 125 huisbezoeken kon iedereen meepraten over de huidige situatie in de buurt 2007. En het bleef niet bij meepraten en meedenken. Al tijdens het traject van de planvorming zijn diverse (kortetermijn-)acties uitgevoerd om de buurt en de positie van bewoners en ondernemers te verbeteren. De verbouwing van een oude garage tot een gebouw met een brede buurtfunctie is daarvan een concreet voorbeeld.

In mei 2008 zijn alle kortetermijnacties tijdens een buurtmarkt in deze garage gepresenteerd. In oktober 2008 hebben bewoners en ondernemers wederom de kans gekregen mee te praten over de vernieuwing van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt. De deelnemers aan de participatiebijeen-komsten hebben onderwerpen aangedragen die ze belangrijk vonden voor de toekomst van de buurt. Er zijn tien bijeenkomsten gehouden voor verschillende doelgroepen. Speciale aandacht is besteed aan bewoners van woningen die (mogelijk) worden gesloopt. In een slotbijeenkomst zijn alle resultaten gepresenteerd en aangeboden aan de bestuurders van het stadsdeel en de corporaties.

De uitkomsten van de participatiemaand zijn meegenomen in de plannen voor de Wildeman- en Blomwijckerbuurt. In mei 2009 zijn de plannen gepresenteerd aan bewoners en ondernemers. Bij deze presentatie is aan de bewoners en ondernemers verteld wat er met hun inbreng is gedaan in het vernieuwingsplan en welke wensen van bewoners wel en niet zijn meegenomen.

Dinsdagavond 2 februari 2010 keurde de deelraad van Osdorp het Vernieuwingsplan Wildeman- en Blomwijckerbuurt goed. Daarmee is het startsein gegeven voor het ontwikkelen van de uitwerkingsplannen voor het gebied. Het intensieve en zorgvuldige participatietraject dat tijdens het opstellen van het vernieuwingsplan heeft plaatsgevonden, wordt voortgezet. Bewoners en ondernemers staan centraal en blijven dit. Het motto is en blijft: Samen bereiken we meer.